Ziekmelden en verlof

Ziekmelding

Wanneer uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, dient u dit, voor schooltijd telefonisch te melden en geef door wie er ziek is, in welke groep hij of zij zit en wat er aan de hand is. Telefoonnummer: 0343-513216

Leerplicht en Verlofregeling
Uw kind mag met een leeftijd van 4 jaar naar de basisschool, verplicht is het nog niet. Op de eerste schooldag, die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplichtig.
In het kader van de leerplicht is het niet toegestaan om, buiten het vakantierooster, extra vakantie voor uw kind op te nemen. In bijzondere situaties kan ontheffing verleend worden.

Vakantie

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directie van de school. U kunt hiervoor een van de volgende formulieren gebruiken: 

Extra vrij

Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet u hiervoor toestemming vragen aan de directie van de school. Voor meer dan tien dagen moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school. Uw kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma, omdat een vakantie goedkoper is, eerder op vakantie omdat u files wilt ontlopen.

Absentie formulier Dolfijn.pdf
Verlofaanvraag Dolfijn.pdf