Jenaplan

Samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren
De Jenaplanbasisprincipes zijn door Dolfijn uitgewerkt in vier basisactiviteiten: gesprek, werk, spel en viering. De vier activiteiten komen afwisselend/ritmisch aan bod, ze zijn allen even belangrijk. De dag begint met een kringgesprek, daarna zijn er werkactiviteiten, afgewisseld met spelmomenten. Vaak wordt de dag, of week, vierend afgesloten. Deze basisactiviteiten vullen elkaar aan en doen een beroep op de totale persoon. Ze zijn fundamenteel voor samen mens-zijn/mens-worden. In een afwisseling tussen inspanning en ontspanning komen de basisactiviteiten iedere dag weer aan de orde. Daarvoor hebben we voor iedere groep een passend ritmisch weekplan gemaakt.

Gesprek
Iedere dag begint met een kringgesprek. We kennen verschillende soorten kringen; de vertelkring; de kring waarin we vertellen wat ons bezig houdt. De verslagkring, de leeskring, de actualiteitenkringen en de onderzoekskringen.

Iedere maandagmorgen hebben we als school een gezamenlijke weekopening. Samen beleven we de opening van de week, een verdieping van een thema of een ontwerp wat deze week aandacht vraagt.

Iedere vrijdagochtend sluiten we de week samen af. Tijdens deze viering laten kinderen uit verschillende groepen iets zien van datgene waarmee ze gedurende de week zijn bezig geweest, in de vorm van toneelstukjes, liedjes, gedichten, dans enz. Een groep mag de viering presenteren, dit zorgt iedere week voor een nieuwe creatieve beleving.

Werk
De leerstof, die op Dolfijn wordt aangeboden, voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de leerstof zijn belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich en leren in hun eigen stijl en tempo. Dolfijn onderscheidt drie stijlen van leren:

- Het instructieafhankelijk leren: deze kinderen zijn afhankelijk van de instructie die de stamgroepleider geeft om zich de leerstof eigen te maken.
- Het instructiegevoelig leren: deze kinderen hebben een korte instructie nodig en kunnen daarna met de leerstof verder.
- Het instructieonafhankelijke leren: deze kinderen kunnen, met behulp van de juiste materialen, zichzelf de leerstof eigen maken en hebben weinig instructie van de stamgroepleider nodig.

Kinderen verwerken zelfstandig de lesstof in zogenoemde blokuren. Tijdens het blokuur is de stamgroepleider ieder kind op zijn of haar eigen manier aan het helpen/begeleiden . Zo houden we rekening met verschillen tussen kinderen en hun kwaliteiten.

Spel
Spel is een belangrijke activiteit dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Het kind leert spelenderwijs de eigen mogelijkheden kennen. Al spelend verkent het de omgeving en leert het creatief met zijn omgeving omgaan. Bij de onderbouw neemt het spel een grotere plaats in dan bij de andere bouwen. Het spel houdt door de hele school een belangrijke functie en zorgt voor ontspanning en afwisseling in het schoolritme.

Vieringen
In onze school kennen we een grote verscheidenheid aan vieringen. De laatste maand van het schooljaar zijn er allerlei afscheidsfeesten: het schoolslapen van groep 2, “Onder de Bogen” (overgang van de ene bouw naar de andere), afscheid van de middenbouw en van de kinderen van groep 8. Daarnaast is er een aantal vaste vieringen en feesten zoals de weekopening en de weeksluiting. Deze vieringen zijn alle ouders van harte uitgenodigd. Ook vieren we verjaardagen en feestdagen, maar ook vieren we de minder fijne momenten (zoals rouw en verdriet) met elkaar.

Het pedagogisch klimaat in de school
We scheppen een sfeer waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt op school, ongeacht zijn capaciteiten, taal en culturele achtergrond. We hebben op school regels en afspraken voor stamgroepleider, ouders en kinderen die ons daarbij ondersteunen.

We werken binnen de school als stamgroepleider, kinderen en ouders met elkaar samen op basis van gelijkwaardigheid. We zijn niet elkaars gelijke, maar we erkennen ieders kwaliteiten. We laten dit zien en we maken daarvan gebruik.

Uitgangspunten daarbij zijn:

Wederzijds respect en dialoog
Wie de dialoog tot uitgangspunt van menselijke verhoudingen kiest, gelooft in de bespreekbaarheid van alles wat zich in het leven kan voordoen en gaat er vanuit dat niemand de wijsheid in pacht heeft. De opvoeder onderscheidt zich van de kinderen doordat hij of zij een grotere rijpheid bezit en als zodanig veel zaken kan overdragen.

Rekening houden met elkaar
We willen kinderen leren het evenwicht te vinden tussen het eigenbelang en het belang van de groep. Zo ontstaat de durf om conflicten te accepteren en het vermogen om te zoeken naar echte oplossingen.

Gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen
Samen verantwoordelijk zijn: voor jezelf, voor elkaar en voor je omgeving. Elke groep heeft regels nodig om zo ordelijk mogelijk te functioneren. Regels zijn hulpmiddel maar geen doel.

Participatie
Kinderen en hun ouders/verzorgers hebben een wezenlijke inbreng in de gehele schoolgemeenschap.

Op deze manier werken we aan een ‘schoolklimaat’ dat prettig is om in te leven voor kinderen, ouders en stamgroepleiders. De sfeer op onze school is vriendelijk, open en enthousiast. De kinderen voelen zich er thuis, ouders zijn welkom op allerlei momenten en de stamgroepleiders werken er met enthousiasme en plezier.

Bekijk hier een filmpje over Jenaplan onderwijs.
Jenaplan onderwijs

Meer informatie kunt u vinden op de site van de Nederlandse Jenaplanvereniging.