Wat maakt onze school uniek?

Openbaar onderwijs

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een leef- en werkgemeenschap (de school) die qua samenstelling lijkt op de maatschappij, waarvan zij deel uitmaken. Een openbare school is een ontmoetingsplaats waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht de maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Binnen de school komen de kinderen, net als in de maatschappij, in aanraking met een veelvormigheid van opvattingen, waarden en normen. Openbaar onderwijs stimuleert de kinderen tot verdraagzaamheid en eerbied voor meningen van anderen. Wij hopen dat hierdoor erkenning en respect voor elkaar ontstaat, opdat zoveel mogelijk overtuigingen tot hun recht kunnen komen.

Openbare basisschool Dolfijn, een Jenaplanschool

Dolfijn werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplan. Dit schoolmodel werd in de jaren twintig door de Duitse opvoedkundige Peter Petersen in de stad Jena ontwikkeld. Van de school wilde hij een echte leef- en werkgemeenschap maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind stond voor hem voorop. Op Dolfijn werken allen (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak. We kiezen op Dolfijn voor groepen, waarin verschillende leeftijden zitten. Door het leeftijdsverschil in deze zogenoemde stamgroepen leren kinderen op een natuurlijke manier om te helpen, maar ook om geholpen te worden.

Populatie

Mensen zijn verschillend en dat is maar goed ook. Dan kun je van elkaar leren – mensen van verschillende leeftijd en levenservaring, verschillende rassen en culturen, mannen en vrouwen, verschillende levensbeschouwelijke achtergronden enz. De school gaat ervan uit dat kinderen heel verschillend en uniek zijn. Dit wordt juist als bevorderend gezien.