M.R

Medezeggenschapsraad

Meedenken, meepraten, meebeslissen over Dolfijn. Dat is het werk van de medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich vooral bezig met het beleid van de school. Aan de orde komen zaken als de begroting, de formatie, verzekeringen en veiligheid. De MR heeft een reglement, waarin de instemmings- en adviesbevoegdheid omschreven worden. Bij zaken waarin de instemming van de MR vereist is, kan het schoolbestuur alleen handelen als de MR zijn toestemming geeft. Daarnaast kent de MR ook initiatiefrecht; op door de MR gestelde vragen moet het bestuur binnen 14 dagen antwoorden.
De MR bestaat uit 3 stamgroepleiders en 4 ouders. Tijdens de vergadering is de directie ook vertegenwoordigd. Voor de oudergeleding worden verkiezingen gehouden. De MR vergadert minimaal twee keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden in de school en zijn openbaar. Bestuur en directie hebben de taak de MR van alle relevante zaken op de hoogte te brengen.

De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding:

  • Ariadne ter Haar (voorzitter)
  • Jules van de Perre (secretaris)
  • Pleun Luykx

Personeelsgeleding:

  • Cynthia Huisman
  • Hilma Hartog
  • Caroline Visser

Directiegeleding:

  • Nanette Snijders (clusterdirecteur)
  • Ingrid Waltjen (schoolleider)

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en voor iedereen te bezoeken. Wilt u een vergadering bijwonen, meld u dit dan even vooraf aan de voorzitter of de secretaris

MRDolfijn@Wereldkidz.nl